Máte dotaz?
+420 603 357 606
0
Celkem : 0 Kč
0 Kč bez DPH
Pokračovat do košíku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyV souvislosti se zavedením nové účetní legislativy od 1.1.2016 není možné provádět žádné změny v již vystavených účetních dokladech.
Prosíme o zvýšenou pozornost zejména při zadávání fakturačních údajů a o kontrolu jejich správnosti před odesláním objednávky.

Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek je i ustanovení o zákazkové výrobě - Podmínky uzavření smlouvy o dílo.

 

Provozovatel eshopu:

Lukáš Urbanec, Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava, IČ: 70008175, DIČ: CZ7909174955, DUNS: 888402307


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1. Ustanovené obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy nebo ve spojitosti s ní (dále jen „kupní smlouva“) vznikající mezi spotřebitelem, definovaným dle § 419 a zákonem č. 634/ 1992 Sb (dále jen „kupující“) a prodávajícím.
I.2. Prodávající provozuje internetový obchod na webových stránkách www.hologram-vyroba.cz (dále jen „eshop“), zkrze rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní “).

I.3. Obchodní podmínky oddíl „A“ platí pouze pro spotřebitele a naopak neplatí v případech, kdyby je kupujícím právnická osoba nebo osoba, která zboží nakupuje v rámci podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání; v těchto případech platí oddíl „B“.

I.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. V kupní smlouvě je možné sjednat odlišná ujednání, než jsou stanovena v obchodních podmínkách. V takovém případě dotčená ujednání v obchodních podmínkách pozbývají platnosti.

I.6. Ustanovení obchodních podmínek může být prodávajícím měněno či doplňováno. Tyto změny nemají vliv na vztahy uzavřené podle předchozích znění obchodních podmínek.

I.7. Kupní smlouva je uzavírána s výhradou práva - smlouva, právní vztahy a spory ze smlouvy podléhají českému právnímu řádu.
I.8. Obchodní podmínky stejně jako kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.
 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1. Kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím. Při objednávce na eshopu kupující specifikuje z nabídky webového rozhraní své postavení jako kupujícího (spotřebitel, podnikatel a plátce či neplátce DPH).

II.2. Veškerá nabídka zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaných reklamních sdělení. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno a při uzavření kupní smlouvy se nepoužije.

II.3. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží včetně cen jednotlivých nabízených položek. Ceny položek jsou vždy uvedeny s DPH i bez DPH. Konečné ceny pro požadovaný počet kusů budou vždy přesně vyčísleny objednávacím nástrojem webového rozhraní. Ceny jsou platné v době vystavení na webovém rozhraní. Tento článek však nevylučuje možnost uzavřít kupní smlouvy za jiných podmínek, než je uvedeno na webovém rozhraní.

II.4. Náklady spojené s balením, platbou a doručením zboží jsou zobrazeny v objednávkovém systému webového rozhraní.

II.5. Kupující vyplní objednávkový formulář na webovém rozhraní, a to zejména:

II.5.1. Objednané zboží; to je vloženo do virtuálního nákupního košíku pomocí nástrojů webového rozhraní

II.5.2. Fakturační a dodací adresu včetně uvedení IČ (pokud jej kupující má přiděleno) a údaj o plátcovství DPH

II.5.3. Volba přepravy zboží. Informace o nákladech jsou ihned během volby zobrazovány webovým rozhraním.

Uvedené dále společně jen jako „objednávka“.

II.6. Před potvrzením objednávky má kupující prostřednictvím webového rozhraní možnost zkontrolovat všechny údaje, které uvedl a tyto opravovat popřípadě odebírat či přidávat další zboží do košíku. Poté, co si kupující ověří správnost všech údajů které zadal, může přistoupit k potvrzení objednávky, které však musí předcházet seznámení se s obchodními podmínkami a označení volby, která tento krok kupujícího výslovně potvrzuje a stvrzuje také souhlas s obchodními podmínkami. Tlačítkem „Odešli…“ je objednávka potvrzena a odeslána ke zpracování prodávajícímu. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím při vzniku objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

II.7. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení a odsouhlasení objednávky v souvislosti s jejím odbavením stran množství zboží, výši kupní ceny, přepravného apod.

II.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zasláním potvrzení o přijetí objednávky pomocí elektronické pošty na adresu elektronické adresy kupujícího. Výjimku tvoří objednávky vzniklé na základě ustanovení II.9.

II.9. Objednávku je možné učinit kromě postupu popisovaného body II.5 a II.6 také zcela mimo eshop a to za pomocí jiných prostředků komunikace na dálku jako elektronickou poštou nebo telefonicky. V takovém případě předá kupující.všechny potřebné informace stanovené v bodech II.5 a II.6 těmito komunikačními prostředky a předá též elektronickou adresu kupujícího, na kterou bude prodávajícím zaslán návrh objednávky s odkazem na obchodní podmínky. V tomto návrhu bude vyčíslena cena za zboží, případně služby, přepravu a DPH dle objednávky kupujícího. Smluvní vztah při objednání zboží dle tohoto ustanovení vzniká zasláním potvrzení objednávky kupujícím jako odpověď na návrh objednávky zaslané prodávajícím pomocí elektronické pošty.

II.10. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání kupní smlouvy. Náklady vynaložené kupujícím na použití těchto prostředků hradí kupující výhradně sám (náklady na telefonní hovory či přístup k internetu a souvislé výdaje).
II.11. Účetní doklad bude vystaven na základě údajů zadaných kupujícím. Žádné údaje na dokladu nemohou být po jeho vystavení měněny.
 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1. Cenu za zboží a služby s ním objednané dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu jedním z uvedených způsobů:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • v hotovosti na dobírku v případě zasílání zboží pomocí přepravní společnosti na místě určeném kupujícím v objednávce. Za platbu tímto způsobem je účtováno doběrečné stanovené při objednávce dle volby přepravce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího stanoveného ve zprávě o potvrzení objednávky v měně Kč (CZK), nebo v jiné měně dle nabídky e-shopu (dále jen „účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně převodem finančích prostředků pomocí služby PayPal na PayPal účet, Go na Gopayy účet prodávajícího

III.2. Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit všechny náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši smluvené s prodávajícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

III.3. Při platbě v hotovosti a platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě (fakturou nebo zálohovou fakturou) je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy; pokud není dohodou stanovena jiná doba splatnosti.

III.4. U bezhotovostní platby musí kupující odeslat platbu se správným variabilním symbolem stanoveným v zálohové faktuře (či řádné faktuře) nebo v potvrzení o přijetí objednávky. U bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním stanovené částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

III.5. V případě, že ze strany prodávajícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II.7), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

III.6. Daňový doklad je prodejcem vystaven v tištěné formě a zaslán spolu se zbožím nebo předán se zbožím v případě osobního vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího. Na žádost je možné zaslat daňový doklad na elektronickou adresu kupujícího v elektronické formě.
 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

IV.1. Kupující bere na vědomí ustanovení § 1837 občanského zákoníku, dle kterého nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

IV.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, ve kterém nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná tato lhůta běžet ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené čtrnáctidenní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím v sekci Kontakt. Odstoupení od kupní smlouvy je bezpodmínečně vyžadováno v písemné formě a musí být kupujícím podepsáno. Podepsaný dokument je možné naskenovat a zaslat jako přílohu elektronickou poštou na adresu info@hologram-vyroba.cz nebo poštou jako listinu na adresu provozovny. Nepodepsaný či neúplně vyplněný formulář nemá účinky odstoupení od kupní smlouvy.

IV.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno v původním a kompletním obalovém materiálu se vším původním příslušenstvím. Dále musí být zcela funkční, nepoškozené a nesmí nést viditelné známky používání.

IV.4. Při odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ale pouze za předpokladu splnění úmluvy v bodě IV.3., tedy závazek prodávajícího navrátit zboží do čtrnácti dnů zpět prodávajícímu. Peněžní prostředky nebudou kupujícímu poukázány dokud prodávající neobdrží vracené zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

IV.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV.6. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Vrácení výrobku prodávajícímu provádí spotřebitel na své vlastní náklady dle § 1820 odst. 1 g.
 

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V.1. Pakliže je způsob přepravy sjednán dle zvláštního přání kupujícího, nese možné dodatečné náklady a zejména riziko spojené s tímto způsobem dopravy kupující.

V.2. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít.

V.3. Ihned při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal zásilky neporušen. Pokud vykazuje viditelná poškození, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit přepravci. Jestliže narušení obalu svědčí o možném poškození obsahu zásilky či o možném neoprávněném vniknutí do zásilky, je povinností kupujícího kromě přepravce bezprostředně informovat taktéž prodejce.

V.4 Pokud kupující zjistí poškození zboží uvnitř balíku po jeho vybalení, musí neprodleně nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky od přepravce informovat prodávajícího za účelem zahájení reklamačního řízení s přepravcem. Po uplynutí této lhůty nelze již poškozené zásilky reklamovat, což vyplývá z přepravních podmínek přepravců.

V.5. Prodávající zajišťuje doručení zboží prostřednictvím dopravců po celé České republice a Slovenské republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek. Konečné ceny za dopravu včetně eventuálního doběrečného jsou kupujícímu sděleny vždy během objednávky prostřednictvím webového rozhraní s tím, že je může kdykoli před potvrzením objednávky změnit. Kupující bere na vědomí, že pro zásilky distribuované po ČR je prodávajícím preferován přepravce GLS a jedná se z hlediska nákladů o nejlevnější možnost dopravy. Mezi další standardně nabízené volby dopravců na webovém rozhraní patří Česká pošta, PPL, Zásilkovna a pro Slovenskou republiku pak společnost Slovak Parcel Service, Zásilkovna, GLS a případně jiní aktuálně dostupní přepravci dle nabídky eshopu.

V.6. Jiná práva a povinnosti stran pro přepravu zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího pro konkrétní případy objednávek; typicky se může jednat o nadrozměrné zásilky, vícekusové nebo nadlimitně těžké zásilky.
 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VI.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

VI.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží nebude při převzetí kupujícím mít vady. Jmenovitě prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím bude platit následující:

VI.2.1. zboží má vlastnosti, jaké si strany dohodly a jestliže dohoda chybí, má takové vlastnosti, jaké popsal a stanovil výrobce

VI.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající nebo výrobce uvádí nebo k jinému účelu výslovně doporučeného prodávajícím v průběhu objednávky

VI.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

VI.2.4. zboží je ve smluveném množství či množství odpovídají smluvenému množství nebo hmotnosti

VI.2.5. Prodejce podrobil zboží před odesláním kontrole funkčnosti a jakosti

VI.3. Ustanovení uvedená v čl. VI.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, na kterou byla nižší cena sjednána. Stejně tak se nepoužijí na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VI.4. Pro použité spotřební zboží odpovědnost za vady odpovídá míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím. U použitého spotřebního zboží je v souladu se zákonem zkrácena doba pro uplatnění práva z vadného plnění na jeden rok. Kupující s tímto zkrácením lhůty svobodně souhlasí potvrzením o souhlasu se smluvními podmínkami (bod II.6)

VI.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

VI.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny. Okamžikem uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy, prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně mandatorních informací. Pokud nebudou k reklmovanému zboží přiloženy všechny nutné doklady jako je zejména doklad o koupi, přesný popis závaddy a kontaktní informace, bude okamžikem uplatnění reklamace až okamžik, kdy kupující tyto informace doplní.

VI.7. Prodávající poskytuje na odebrané a řádně uhrazené produkty záruku v níže uvedené délce trvání počítaje od okamžiku převzetí.

skladovací doba (trvanlivost) všech samolepících materiálů - 12 měsíců (doba před nalepením; po tuto dobu je garantována stejná přilnavost a chování jako v době koupě)
24 měsíců - na veškeré spotřební zboží vyjma níž
12 měsíců - odporové topné vložky do horkých raznic a jiných přístrojů jichž jsou součástí.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VII.1. Kupující nabude vlastnictví zboží až po řádném zaplacení celé kupní ceny.

VII.2. Prodávající není ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve dle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VII.3. Stížnosti vztahující se k dodanému zboží, jakož i ke všem aktivitám souvislým s eshopem prodávajícího jsou vyřizovány elektronickou poštou na adrese info@hologram-vyroba.cz. Odpovědi budou zasílány rovněž elektronicky zpět na adresy respondentů.

VII.4. Prodávajícího opravňuje k prodeji platné živnostenské oprávnění v potřebném rozsahu. Živnostenskou kontrolu provádí místně příslušný živnostenský úřad. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

VII.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

VIII.1. Ochranu osobních údajů fyzických osob poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.2. Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů předaných prodávajícímu během objednávky a uzavírání kupní smlouvy dále jen jako „osobní údaje“. Předání osobních údajů prodávajícímu je ze strany kupujícího dobrovolné.

VIII.3. Kupující dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro vznik kupní smlouvy, logistické odbavení objednávky a vystavení účetních dokladů. Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje souvislé s objednávkou budou uchovávány prodávajícím v elektronické podobě po dobu neurčitou, zejména pro vedení účetnictví a také pro prokázání vzniku objednávky a okolnostmi jejího vzniku. Nevyloučí-li to výslovně kupující, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

VIII.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoli ze strany kupujícího odvolat, což však neovlivní platnost ostatních ustanovení ani uzavřených kupních smluv.

VIII.5. Kupující se zavazuje své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě. O změnách osobních údajů bude kupující prodávajícího informovat. Prodávající nezodpovídá za žádné újmy, škody nebo časové prostoje vyplývající z nesprávně uvedených nebo neaktuálních osobních údajů; případný vznik dodatečných nákladů s tímto souvisejících jde k tíži kupujícího.

VIII.6. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě předání osobních údajů (v míře nutné pro zajištění logistiky) přepravci pro realizaci kupní smlouvy nebudou osobní údaje předány žádné další třetí osobě.

VIII.7. Kupující potvrzuje správnost a přesnost zadaných osobních údajů a že byl poučen o tom, že předání osobních údajů je dobrovolné.

VIII.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. VIII.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

VIII.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

VIII.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VIII.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Pokud vztah vycházející ze vzniklé kupní smlouvy obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

IX.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

IX.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

IX.4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
IX.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

 

hologram-vyroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrava

telefon: +420 603 357 606

email: info@hologram-vyroba.cz

 

Příloha obchodních podmínek část „A“ – spotřebitel.

Pro odstoupení od kupní smlouvy prosím vyplňte, vytiskněte a podepište formulář. Tuto listinu buďto naskenujte a zašlete mailem na info@hologram-vyroba.cz nebo zašlete jako písemnost na adresu naší provozovny. Nepodepsaný či neúplně vyplněný formulář nemá účinky odstoupení od kupní smlouvy.
 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.
 

Dokument zašlete spolu se zbožím, případně doporučeně v obálce na adresu:
 

hologram-vyroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrava

případně naskenovaný na adresu info@hologram-vyroba.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1. Ustanovené obchodní podmínky upravují  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy nebo ve spojitosti s ní (dále jen „kupní smlouva“) vznikající mezi kupujícím, který není spotřebitelem dle § 419 a zákonem č. 634/ 1992 Sb (dále jen „kupující“) a prodávajícím.
I.2. Prodávající provozuje internetový obchod na webových stránkách www.hologram-vyroba.cz (dále jen „eshop“), zkrze rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní “).

I.3. Obchodní podmínky oddíl „B“ neplatí v případech, kdyby měl být kupujícím spotřebitel. Pro spotřebitele je aplikován oddíl „A“ viz výše.

I.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. V kupní smlouvě je možné sjednat odlišná ujednání, než jsou stanovena v obchodních podmínkách. V takovém případě dotčená ujednání v obchodních podmínkách pozbývají platnosti.

I.6. Ustanovení obchodních podmínek může být prodávajícím měněno či doplňováno. Tyto změny nemají vliv na vztahy uzavřené podle předchozích znění obchodních podmínek.

I.7. Kupní smlouva je uzavírána s výhradou práva - smlouva, právní vztahy a spory ze smlouvy podléhají českému právnímu řádu.
I.8. Obchodní podmínky stejně jako kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.
 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1. Kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím. Při objednávce na eshopu kupující specifikuje z nabídky webového rozhraní své postavení jako kupujícího (spotřebitel, podnikatel a plátce či neplátce DPH).

II.2. Veškerá nabídka zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaných reklamních sdělení. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno a při uzavření kupní smlouvy se nepoužije.

II.3. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží včetně cen jednotlivých nabízených položek. Ceny položek jsou vždy uvedeny s DPH i bez DPH. Konečné ceny pro požadovaný počet kusů budou vždy přesně vyčísleny objednávacím nástrojem webového rozhraní. Ceny jsou platné v době vystavení na webovém rozhraní. Tento článek však nevylučuje možnost uzavřít kupní smlouvy za jiných podmínek, než je uvedeno na webovém rozhraní.

II.4. Náklady spojené s balením, platbou a doručením zboží jsou zobrazeny v objednávkovém systému webového rozhraní.

II.5. Kupující vyplní objednávkový formulář na webovém rozhraní, a to zejména:

II.5.1. Objednané zboží; to je vloženo do virtuálního nákupního košíku pomocí nástrojů webového rozhraní

II.5.2. Fakturační a dodací adresu včetně uvedení IČ (pokud jej kupující má přiděleno) a údaj o plátcovství DPH. V případě rozporu mezi adresou zadanou kupujícím a adresou získanou z databáze ARES na základě IČ, bude pro vystavení účetního dokladu použita adresa z ARES.

II.5.3. Volba přepravy zboží. Informace o nákladech jsou ihned během volby zobrazovány webovým rozhraním.

Výše uvedené dále společně jen jako „objednávka“.

II.6. Před potvrzením objednávky má kupující prostřednictvím webového rozhraní možnost zkontrolovat všechny údaje, které uvedl a tyto opravovat popřípadě odebírat či přidávat další zboží do košíku. Poté, co si kupující ověří správnost všech údajů které zadal, může přistoupit k potvrzení objednávky, které však musí předcházet seznámení se s obchodními podmínkami a označení volby, která tento krok kupujícího výslovně potvrzuje a stvrzuje také souhlas s obchodními podmínkami. Tlačítkem „Odešli…“ je objednávka potvrzena a odeslána ke zpracování prodávajícímu. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím při vzniku objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

II.7. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení a odsouhlasení objednávky v souvislosti s jejím odbavením stran množství zboží, výši kupní ceny, přepravného apod.

II.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zasláním potvrzení o přijetí objednávky pomocí elektronické pošty na adresu elektronické adresy kupujícího. Výjimku tvoří objednávky vzniklé na základě ustanovení II.9.

II.9. Objednávku je možné učinit kromě postupu popisovaného body II.5 a II.6 také zcela mimo eshop a to za pomocí jiných prostředků komunikace na dálku jako elektronickou poštou nebo telefonicky. V takovém případě předá kupující.všechny potřebné informace stanovené v bodech II.5 a II.6 těmito komunikačními prostředky a předá též elektronickou adresu kupujícího, na kterou bude prodávajícím zaslán návrh objednávky s odkazem na obchodní podmínky. V tomto návrhu bude vyčíslena cena za zboží, případně služby, přepravu a DPH dle objednávky kupujícího. Smluvní vztah při objednání zboží dle tohoto ustanovení vzniká zasláním potvrzení objednávky kupujícím jako odpověď na návrh objednávky zaslané prodávajícím pomocí elektronické pošty.

II.10. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání kupní smlouvy. Náklady vynaložené kupujícím na použití těchto prostředků hradí kupující výhradně sám (náklady na telefonní hovory či přístup k internetu a souvislé výdaje).
II.11. Účetní doklad bude vystaven na základě údajů zadaných kupujícím. Žádné údaje na dokladu nemohou být po jeho vystavení měněny.

II.12. Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně či mailem návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení Objednávky.
 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1. Cenu za zboží a služby s ním objednané dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu jedním z uvedených způsobů:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • v hotovosti na dobírku v případě zasílání zboží pomocí přepravní společnosti na místě určeném kupujícím v objednávce. Za platbu tímto způsobem je účtováno doběrečné stanovené při objednávce dle volby přepravce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího stanoveného ve zprávě o potvrzení objednávky v měně Kč (CZK), nebo v jiné měně dle nabídky e-shopu (dále jen „účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně převodem finančích prostředků pomocí služby PayPal na PayPal účet, Go na Gopay účet prodávajícího.

III.2. Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit všechny náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši smluvené s prodávajícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

III.3. Při platbě v hotovosti a platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě (fakturou nebo zálohovou fakturou) je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy; pokud není dohodou stanovena jiná doba splatnosti.

III.4. U bezhotovostní platby musí kupující odeslat platbu se správným variabilním symbolem stanoveným v zálohové faktuře (či řádné faktuře) nebo v potvrzení o přijetí objednávky. U bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním stanovené částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

III.5. V případě, že ze strany prodávajícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II.7), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

III.6. Daňový doklad je prodejcem vystaven v tištěné formě a zaslán spolu se zbožím nebo předán se zbožím v případě osobního vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího. Na žádost je možné zaslat daňový doklad na elektronickou adresu kupujícího v elektronické formě.
III.7. V případě 2x uhrazené faktury je účtován manipulační poplatek 250Kč/10Eur bez DPH za administraci.
 

IV. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

IV.1. Pakliže je způsob přepravy sjednán dle zvláštního přání kupujícího, nese možné dodatečné náklady a zejména riziko spojené s tímto způsobem dopravy kupující.

IV.2. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít. Pro případ odmítnutí převzetí objednaného zboží či k jakýmkoli obstrukcím ze strany kupujícího, vedoucích k vrácení balíku stanovuje se pokuta ve výši 200,-Kč, kterou je povinen kupující uhradit prodávajícímu se čtrnáctidenní lhůtou splatnosti. Jako obstrukce doručení je chápána i chybná adresa uvedená kupujícím při vzniku kupní smlouvy.

IV.3. Ihned při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal zásilky neporušen. Pokud vykazuje viditelná poškození, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit přepravci. Jestliže narušení obalu svědčí o možném poškození obsahu zásilky či o možném neoprávněném vniknutí do zásilky, je povinností kupujícího kromě přepravce bezprostředně informovat taktéž prodejce.

IV.4 Pokud kupující zjistí poškození zboží uvnitř balíku po jeho vybalení, musí neprodleně nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky od přepravce informovat prodávajícího za účelem zahájení reklamačního řízení s přepravcem. Po uplynutí této lhůty nelze již poškozené zásilky reklamovat, což vyplývá z přepravních podmínek přepravců.

IV.5. Prodávající zajišťuje doručení zboží prostřednictvím dopravců po celé České republice a Slovenské republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek. Konečné ceny za dopravu včetně eventuálního doběrečného jsou kupujícímu sděleny vždy během objednávky prostřednictvím webového rozhraní s tím, že je může kdykoli před potvrzením objednávky změnit. Kupující bere na vědomí, že pro zásilky distribuované po ČR je prodávajícím preferován přepravce GLS a jedná se z hlediska nákladů o nejlevnější možnost dopravy. Mezi další standardně nabízené volby dopravců na webovém rozhraní patří Česká pošta, PPL, Zásilkovna a pro Slovenskou republiku pak společnost Slovak Parcel Service, Zásilkovna, GLS a případné jiní aktuálně dostpní přepravci dle nabídky eshopu.

IV.6. Jiná práva a povinnosti stran pro přepravu zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího pro konkrétní případy objednávek; typicky se může jednat o nadrozměrné zásilky, vícekusové nebo nadlimitně těžké zásilky.
 

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží nebude při převzetí kupujícím mít vady. Jmenovitě prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím bude platit následující:

V.2.1. zboží má vlastnosti, jaké si strany dohodly a jestliže dohoda chybí, má takové vlastnosti, jaké popsal a stanovil výrobce

V.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající nebo výrobce uvádí nebo k jinému účelu výslovně doporučeného prodávajícím v průběhu objednávky

V.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

V.2.4. zboží je ve smluveném množství či množství odpovídají smluvenému množství nebo hmotnosti.

V.2.5. Prodejce podrobil zboží před odesláním kontrole funkčnosti a jakosti
V.3. Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené Kupujícím na zvýšení hodnoty produktu jako jsou zejména změny povrchových úprav, barvy, výměny částí produktu, přizpůsobení pracovního prostoru, zkoušky, certifikáty a náklady za podobné procedury spojené s provozem produktu na straně Kupujícího, které provedl ze své vlastní iniciativy. Stejně tak Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené Kupujícím na posouzení technického stavu produktu třetí stranou jako podklad pro zahájení reklamačního řízení. Posouzení reklamace provede vždy Prodávající na podnět Kupujícho k zahájení reklamace a je bezplatné. V rámci reklamačního řízení Prodávající nebude hradit zmíněné náklady spojené s produktem, které vznikly na straně Kupujícího bez vůle Prodávajícího.

V.4. Ustanovení uvedená v čl. V.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, na kterou byla nižší cena sjednána. Stejně tak se nepoužijí na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V.5. Pro použité zboží odpovědnost za vady odpovídá míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím. U použitého zboží je v souladu se zákonem zkrácena doba pro uplatnění práva z vadného plnění na jeden rok. Kupující s tímto zkrácením lhůty svobodně souhlasí potvrzením o souhlasu se smluvními podmínkami (bod II.6)

V.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny. Okamžikem uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně mandatorních informací. Pokud nebude k reklamovanému zboží přiloženy všechny nutné doklady jako je zejména doklad o koupi, přesný popis závady a kontaktní informace, bude okamžikem uplatnění reklamace až okamžik, kdy kupující tyto informace doplní. 

V.7. Prodávající poskytuje na odebrané a řádně uhrazené produkty záruku v níže uvedené délce trvání počítaje od okamžiku převzetí.

skladovací doba (trvanlivost) všech samolepících materiálů - 12 měsíců (doba před nalepením; po tuto dobu je garantována stejná přilnavost a chování jako v době koupě)
24 měsíců - na ostatní spotřební zboží vyjma níže uvedených výjimek
12 měsíců - odporové topné vložky do horkých raznic a jiných přístrojů jichž jsou součástí

V.8. Případné odstoupení od kupní smlouvy neprobíhá dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku neboť kupujícím není spotřebitel a stejně tak se nepoužijí další právní předpisy NOZ vztažené ke spotřebiteli
V.9. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě smluvně stanovené s kupujícím.
V.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena platba za objednávku ponížená o prostředky vynaložené na dopravu. V případě, že byla platba provedena pomocí metod, které jsou zatíženy poplatky třetím stranám, budou od vrácené sumy odečteny také tyto námi vynaložené prostředky. Jedná se o následující platební metody s uvedenými procentními náklady (z celkové fakturované sumy za objednávku), odváděnými zprosředkovalům platebních služeb:
1,5% - platba katrou, dopravce PPL
2% - platba přes platební bráno GoPay (platí pro všechny platební metody brány)
5,9% - PayPal platby 

 

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VI.1. Kupující nabude vlastnictví zboží až po řádném zaplacení celé kupní ceny.

VI.2. Prodávající není ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve dle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VI.3. Stížnosti vztahující se k dodanému zboží, jakož i ke všem aktivitám souvislým s eshopem prodávajícího jsou vyřizovány elektronickou poštou na adrese info@hologram-vyroba.cz. Odpovědi budou zasílány rovněž elektronicky zpět na adresy respondentů.

VI.4. Prodávajícího opravňuje k prodeji platné živnostenské oprávnění v potřebném rozsahu. Živnostenskou kontrolu provádí místně příslušný živnostenský úřad. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

VI.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

VII.1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOOÚ“), a to v databázi Prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 ZoOOÚ. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

VII.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoli ze strany kupujícího odvolat, což však neovlivní platnost ostatních ustanovení ani uzavřených kupních smluv.

VII.3. Kupující se zavazuje své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě. O změnách osobních údajů bude kupující prodávajícího informovat. Prodávající nezodpovídá za žádné újmy, škody nebo časové prostoje vyplývající z nesprávně uvedených nebo neaktuálních osobních údajů; případný vznik dodatečných nákladů s tímto souvisejících jde k tíži kupujícího.

VII.4. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě předání osobních údajů (v míře nutné pro zajištění logistiky) přepravci pro realizaci kupní smlouvy nebudou osobní údaje předány žádné další třetí osobě.

VIII.5. Kupující potvrzuje správnost a přesnost zadaných osobních údajů a že byl poučen o tom, že předání osobních údajů je dobrovolné.
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. Pokud vztah vycházející ze vzniklé kupní smlouvy obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

VIII.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

VIII.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:
 

hologram-vyroba.cz
Michálkovická 2098/86B,
710 00 Ostrava

telefon: +420 603 357 606

email: info@hologram-vyroba.cz

V Ostravě dne 11.2.2016

 

 

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o dílo


1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky smlouvy o dílo definují uzavření smlouvy o dílo za účelem vytvoření zabezpečovacích a/nebo dekorativních prvků, které nejsou dostupné jako skladové položky na eshopu a mají být vytvořeny dle návrhu objednatele. Jedná se zejména o zakázkovou výrobu hologramových samolepek, bezpečnostních samolepek, suché ražby, horké ražby a také zakázkového potisku skladových samolepek.

2.   Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi objednatelem a Lukášem Urbancem, se sídlem Michálkovická 2098/86B, Ostrava, 710 00, IČ 70008175 (dále jen „zhotovitel“).

3.   Smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká zhotovitelovou akceptací objednávky učiněné objednatelem. Dokud není objednávka z jakéhokoli důvodu zhotovitelem akceptována, smlouva nevznikla.

4.   Objednatel činí objednávku zásadně prostřednictvím e-mailu za použití kontaktních údajů uvedených na stránkách http://www.hologram-vyroba.cz přičemž odeslanou objednávkou je objednatel vázán. Objednatel postupuje dle postupů pro návrh a objednání stanovených zde: http://www.hologram-vyroba.cz Technické specifikace jednotlivých zabezpečovacích prvků naleznete zde: http://www.hologram-vyroba.cz/barvy.php a http://www.hologram-vyroba.cz. Zhotovitel následně přijatou objednávku akceptuje e-mailovou zprávou.

5.   Stejné účinky má objednávka předaná zhotoviteli osobně v provozovně zhotovitele na adrese Michálkovická 2098/86B, Ostrava, 710 00, Česká republika.

6.   Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí hmotným právem České republiky, zejména pak zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, dále pak ujednáními obsaženými v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a ujednáními obsaženými v těchto všeobecných obchodních podmínkách smlouvy o dílo.

7.   V případě, že by některé ujednání obsažené v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo bylo neslučitelné s ujednáním obsaženým v těchto všeobecných obchodních podmínkách smlouvy o dílo, má přednost ujednání v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo; dotčené ujednání obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách smlouvy o dílo se v takovém případě nepoužije.

8.   Jestliže by ujednání obsažené v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo připouštělo dvojí výklad, z nichž jeden by byl slučitelný s textem všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo a druhý nikoli, použije se ten výklad, který je s textem těchto všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo slučitelný.

9.   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

10.   Dílem je zhotovení ochranných či reklamních nebo dekorativních prvků dle nabídky na http://www.hologram-vyroba.cz popřípadě podobných dle přání objednatele (dále jen „dílo“). Podrobnější specifikace díla, včetně typu a množství holografických samolepek, termínu dodání, stejně jako určení ceny a platebních podmínek, je obsažena v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo.

11.   Pro objednání a výrobu samolepek je stanoven postup, podle kterého postupují obě strany: „Postup zakázkové výroby hologramu a vinylových samolepek“, který je zveřejněn na internetových stránkách http://www.hologram-vyroba.cz/vas_navrh.php a je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo.

12.   Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným ukončením a předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa určeného objednatelem v objednávce či ve smlouvě.

13.   Termín dokončení díla: vzhledem k technologické náročnosti a sdružování jednotlivých zakázek do dílčích výrobních fází (mastering, kopie masteru, lisování, řezání, sítotisk…) bude dílo dokončeno v rozmezí 15 až 60 pracovních dní (dle aktuálního vytížení výrobních kapacit) od potvrzení objednávky.

14.   Vlastníkem díla se stává zhotovitel. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny za dílo.

15.   Dílo je zasíláno přepravcem po zaplacení vystavené řádné či zálohové faktury. Sazba za poštovné a balné kopíruje aktuální sazby stanovené na našem eshopu, v případě odeslání do zahraničí je cena poštovného a balného kalkulována pro každou zásilku zvlášť podle rozměrů, hmotnosti a místa určení zásilky.

16.   Zhotovitel provede vložení grafické předlohy díla do své databáze, v níž bude grafická předloha díla uchována. S archivací grafických dat objednatel souhlasí.

17.   Objednatel souhlasí se zpracováním a archivováním jeho osobních údajů zhotovitelem v rozsahu nutném pro splnění závazku zhotovitele vyplývajícího ze smluvního vztahu.

18.   Jakýkoli právní úkon směřující ke změně či zániku smlouvy musí být učiněn výlučně písemnou formou.

19.   Od smlouvy o dílo je možné odstoupit výlučně z důvodů stanovených právními předpisy.

20.   Výlučnou odpovědnost za oprávněnost užívání názvů a znázornění vyobrazených na díle nese objednatel.

21.   Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn užívat všechny názvy či grafická znázornění (např. loga), jejichž zobrazení na díle žádá. Toto prohlášení se týká zejména těch případů, kdy jsou tyto názvy či znázornění jakýmkoli způsobem chráněny (např. jako ochranné známky nebo průmyslové vzory stejně jako v případě, kdy požívají jakékoli jiné právní ochrany včetně ochrany dle autorského práva či práva proti nekalé soutěži).

22.   Zhotovitel je oprávněn po provedení díla uvést fotografii vytvořeného díla v seznamu svých referencí na webových stránkách http://www.hologram-vyroba.cz/reference.php a ve svých propagačních materiálech.

23.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude za žádných okolností poskytnuto ani prodáno žádné třetí osobě. Ve stejném režimu bude nakládáno s podklady pro výrobu díla, které byly zhotoviteli předány objednatelem

24.   V případě, že na díle mají být dle zadání objednatele uváděny státní symboly, názvy států, územních celků, orgánů státní správy či samosprávy, případně jakákoli označení, jež jsou oprávněny užívat pouze orgány státní správy či samosprávy, zavazuje se objednatel k tomu, že takové dílo bude užívat výlučně za podmínek a způsoby, jak je takové užívání povoleno příslušnými právními předpisy.

25.   V souvislosti se zavedením nové účetní legislativy od 1.1.2016 není možné provádět žádné změny v již vystavených účetních dokladech za zhotovené díla. Prosíme o zvýšenou pozornost zejména při zadávání fakturačních údajů a o kontrolu jejich správnosti před odesláním objednávky. U subjektů s IČ bude případě rozporu mezi adresou zadanou kupujícím a adresou získanou z databáze ARES použita pro vystavení účetního dokladu adresa z ARES.